"СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" № 4/2016

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Венгер В.В.
ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Соболь А.С.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ РИЗИК ПІДПРИЄМСТВА»

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Богатирьов І.І.
КОРПОРАТИВІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Бондар Ю.А., Легінькова Н.І.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Дацків І.Б., Гринчишин А.А.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СВІТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ
Киризюк С.В.
УРОКИ З ДОСВІДУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПІДХОДУ LEADER У КРАЇНАХ ЦСЄ
Мокій А.І., Полякова Ю.В., Кучер Р.-Д.А.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Овчинніков К.Д., Лободзинська Т.П.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Пономаренко Р.О.
РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
Попкова К.О.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Почтовюк А.Б.
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇН СХІДНОГО СУСІДСТВА: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С.
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ: ПОТРЕБИ ТА МОЖЛИВОСТІ КРАЇН

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Богма О.С.
КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Бойко В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВАЧА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Діброва О.В.
АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ СКЛАДНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАУКОЄМНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Доценко І.О., Наельток М.Ю.
ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Марцин В.С.
ФУНКЦІЇ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЧАСТИНА РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Охріменко А.Г.
ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ НА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ТУРИСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ
Рожак О.В., Коваль Б.І.
ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бaлaмут Г.С., Смоковa Л.М.
ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО ТA ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩA ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВA
Богаченко М.В., Барабаш О.О.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ НА ТАРИФНУ ПОЛІТИКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Буднік О.М.
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Булигіна Д.О., Цівань І.Е., Пономарьова О.Б.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КО МПАНІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гращенко І.С., Прищепа Н.П.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ЗРОСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Гунько В.А., Паламаренко В.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Волоська Н.Р.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»
Ємець О.І., Волошинович Х.О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Жуковська В.М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Загорельська Т.Ю., Залунін В.Ф.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Краузе О.І.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОПРОМУ
Лебедєва Ю.Е., Тульчинська С.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Літвінов О.С.
СТАДІЇ ВІДТВОРЕННЯ ГУДВІЛА ПІДПРИЄМСТВА
Ляшко І.І., Єременко О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Мандзіновська Х.О.
ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Мельник А.О., Поповіченко А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Миколайчук І.П.
МОДЕЛЮВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Михайлик О.М.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Наконечна О.С., Мохонько О.М.
ПОКАЗНИКИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Нагорний Є.І.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МАРКЕТИНГОВОГО ТЕСТУВАННЯ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ
Вороніна А.В., Ніколаєва К.М.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Наконечна О.С., Ніколаюк В.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДООЦІНЮВАННЯ
Пакуліна А.А., Юрченко Л.В., Митник Д.Ю.
ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Персий Ю.А.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ К МИРОВЫМ ПРОЦЕССАМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Петришин Л.П.
МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
Селезньова Г.О., Сиров В.В.
CИСТЕМА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ
Судакова О.І., Попова В.В., Медведовська Т.П., Ганжа А.В.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Корж М.В., Хасан Алі Аль-Абабнех
ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Червона О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ
Шерер І.Л.
МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ ВИРОБНИЦТВАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Штангрет А.М., Караїм М.М.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Щеглова О.Ю., Бородін М.О., Хомайченко О.О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Юр'єва І.А.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІ ДАЛЬНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ворончак І.О., Демачкович Л.М.
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Голод А.П.
ФАКТОРИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
Приходченко Т.А.
МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Шевчук І.Б.
СПРИЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БІЗНЕС–АНАЛІТИКИ ПОЯВІ НОВИХ ТОЧОК ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Патока І.В.
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Полищук В.Н.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Рогач С.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Bakhcheva I.L.
MIGRATION AND THE LABOUR MARKET: THE ROLE OF STATE POLICY OF UKRAINE IN THE REGULATION OF THE LABOUR MIGRATION
Вороніна А.В., Галаганов В.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БЕЗРОБІТТЯ НА ОБСЯГИ ВВП УКРАЇНИ
Риндзак О.Т.
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Тюлєнєв С.А.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В.
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Демченко О.П.
ПУШ- І ПУЛ-СТРАТЕ ГІЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОЛІТИЦІ ФІНАНСУВАННЯ ВНЗ
Zhezheria O.S., Didenko L.V.
FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING STOCK EXCHANGE
Жмурко Н.В., Леськів О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НАД МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ В УКРАЇНІ
Ієрусалимов В.І.
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Кратт О.А.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ
Петричко М.М., Химинець В.В.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Плікус І.Й., Черкас І.Ю., Опенько К.В.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У ФІНАНСОВІЙ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Сусіденко Ю.В.
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Христін А.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМ РИЗИКОМ БАНКІВ
Шаповал Л.П., Корніяш В.С., Пироженко О.І.
МІНІМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Артюх О.В.
МЕТОДИ ПОДАТКОВО ГО АУДИТУ В СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ
Дaнілевcькa М.М., Мельянкoвa Л.В.
OБЛІК OПЛAТИ ПРAЦІ: НOВOВВЕДЕННЯ ПOДAТКOВOГO ЗAКOНOДAВCТВA
Людвенко Д.В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА
Мардус Н.Ю., Шкарлат А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО МЕТОДИ
Мельник К.П.
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКО ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Нікітчук К.М.
АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ОСНОВИ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ
Осадча Г.Г.
ВИТРАТИ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ У ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Усатенко О.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПРОЦЕДУР ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ
Бабенко Л.В., Фесенко В.В., Цьома К.Ю.
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ
Шевченко Л.Я., Шендригоренко М.Т.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Й АУДИТУ


МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Ковшик В.І.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРО ГНОЗУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Левчук К.О., Галаганов В.О.
СУЧАСНІ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ