"СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" № 3/2016

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Мірясов Ю.О.
КЛАНОВИЙ КАПІТАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ КОНТРАКТІВ
Свідер О.П.
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПОДІЛЛЯ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Дюгованець О.М.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Колупаєва І.В., Непран А.В.
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТІВ
Пономаренко І.В., Онопрійчук Ю.В.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧИХ ПОСЛУГ
Середа Т.М.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ПРОВЕДЕННІ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
Цибуляк А.Г.
ГЕНЕЗИС РУШІЙНИХ СИЛ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Циганов С.А., Пашаєв Т.Г.
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЄС ДЛЯ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Верхоглядова Н.І., Радамовська І.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Воловодюк С.С.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ПРИНЦИПАХ ПРЕВЕНТИВНОСТІ
Золотих І.Б.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Малюга Л.М., Загороднюк О.В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
Матвієнко А.П.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
Матвійчук Н.П.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Плотнікова М.Ф.
ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Соловчук К.О.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Станасюк Н.С.
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СКЛАДНИКА ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Шелегеда Б.Г., Погоржельская Н.В.
ЭВОЛЮЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Штангрет А.М., Караїм М.М.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТЬ ТА КЛЮЧОВІ ЗАГРОЗИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Атюшкіна В.В.
АНАЛІЗ СКЛАДНИКІВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ
Гонтюк В.А.
РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Іскра В.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИХ АГРОХОЛДИНГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ В.Г. КОГДЕНКО
Лінтур М.В., Рега М.Г.
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КРИЗИ
Логінова К.С.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТУ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Новак Н.П.
НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ор’єва К.В., Крамаренко А.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ РЕКЛАМНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Русінова О.С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стефанишин О.Б.
АНАЛІЗ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Узун М.В.
МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Фротер О.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Чкан А.С., Гостева Ю.А.
СУТНІСТЬ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Буторіна В.Б.
ПРОБЛЕМИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Юрченко А.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Єлисєєва Л.В.
МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РИНКУ НАФТИ В УКРАЇНІ
Караєва Н.В.
СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Пиріг Г.І., Лещик І.Б., Крупка А.Я.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Халіна О.В.
КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Білошапка В.С., Продан М.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОВПЛИВ КРЕДИТНОГО ТА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ У ПЕРІОД ВИХОДУ З ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Головень О.О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ У 2010–2015 РОКАХ
Грищук Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Донець О.Б.
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Д’яченко А.В.
РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Жердецька Л.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ
Миськів Г.В.
РОЗВИТОК НОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Примостка О.О., Пузан М.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ M&A
Приступа Л.А., Терещенко О.С.
АСИСТАНС У СТРАХУВАННІ: СУТНІСТЬ, СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
Черничко Т.В., Полянська М.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гарапко Н.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
Красота О.Г.
СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ
Плікус І.Й.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ФІНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Карпіщенко О.О., Чикалова А.С.
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ШИРОКОГО ЗАГАЛУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ
Мачуга Р.І., Борух О.С.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ
Амосов О.Ю., Гавкалова Н.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗАСОБОМ ЙОГО ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
Бутинець Ф.Ф., Худолій В.Ю.
ВИЗНАЧАЛЬНІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ