"СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" № 2/2016

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Верхоглядова Н.І.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Голубка М.М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Зуб М.Я., Гончар М.Б.
ЕСКАЛАЦІЯ КРИЗИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Марчишинець О.В.
АУТСОРСИНГ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Попадинець О.В., Яцина В.В.
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТСВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бондарчук В.В.
ЄВРОПЕЙСЬКА МІГРАЦІЙНА КРИЗА ТА СТАБІЛЬНІСТЬ ЄС

Вінська О.Й., Токар В.В.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Кам’янецька О.В.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТЕРІВ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Ліфанова М.І.
ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ У ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

Нікітіна А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Скарга О.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Татомир І.Л.
ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Базилюк В.Б.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Борисюк О.В., Оліферчук К.С.
СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ

Бурик З.М.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Гаража О.П.
СУЧАСНИЙ СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Ільчишин С.М.
ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ

Ляховець В.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

Подік І.І.
ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Скорук О.В.
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Степочкин А.И.
ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Сержанов В.В., Штулер І.Ю.
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ГОМЕОСТАЗИС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабій І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Благодир Л.М., Марчук А.О., Ладика О.О.
ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Вавулін О.І.
АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ СУМЩИНИ

Василенко С.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ

Васильченко Л.С., Бурцева Т.І.
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Ващенко Т.В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ КЛІРИНГУ

Вовк О.М.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Єпіфанова І.Ю., Ревенко В.С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ковінько О.М., Пятківський В.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Крижановська Н.П.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ В ЕКОНОМІЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Малюк С.О.
РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Мартинюк О.А.
ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Москаленко В.А.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Кривицька Н.Ю., Пімжина М.С.
МОТИВАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ряснянська А.М.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НОВОГО ТИПУ

Селезньова О.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ ПРОЕКТУ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ситник Й.С.
ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Вікнянська О.М., Сокровольська Н.Я.
ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

Лисюк Т.В., Терещук О.С.
ІННОВАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Залознова Ю.С., Трушкіна Н.В.
ВИТРАТИ НА ЗБУТОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗ

Чкан А.С., Пасічняк С.К.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Штангрет А.М., Караїм М.М.
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Полях В.М.
РИНОК СВИНИНИ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Гилка М.Д., Федорак В.І.
СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Веретнов В.И.
ОНЛАЙН-ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Коваленко В.В.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Карпіщенко О.О., Шевлюга О.Г.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РИНКУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ ЯК ПРЕДМЕТ БІРЖОВОГО ТОВАРОЗНАВСТВА

Труфен А.О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Ковалюк О.М., Данчевська І.Р.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Загорельська Т.Ю., Шакун А.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Копотієнко Т.Ю.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ У МЕРЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Фоміна О.В.
СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Шерстюк О.Л.
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР

Шматковська Т.О., Коваль Н.І.
ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАКОРДОННИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ Й ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гатило В.П.
РОЛЬ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Хасан Алі Аль-Абабнех
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЕВРІСТИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМИ

Писаревський М.І.
АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ОЦІНКИ РИЗИКУ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХВАТУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ