"СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" № 5/2016

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Галушка З.І.
РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Оксенюк Т.М.
ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Ковінько О.М., Дмітрієва Т.І.
МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТОВ «БАРЛІНЕК ІНВЕСТ»
Кожухова Т.В.
НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Маханькова Я.Р.
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Піщулін А.С.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
Полівода К.І., Звєрєв О.А.
ЕКСПОРТООРІ ЄНТОВАНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Сардак С.Е.
ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АСЕАН
Чала В.С.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
Шевченко С.Ю.
ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ
Яблочніков К.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бабич М.С., Шавкун В.М.
СЬОГОДЕННІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ВСІХ РІВНІВ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ
Гаража О.П.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Міх О.М.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Нездойминога О.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Орленко О.В.
ТУРИЗМ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Рудь В.П.
ДО ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ОВОЧІВНИЦТВА
Чкан А.С., Харлан О.С., Міщенко О.В.
АНТИКРИЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Яровий В.Д.
ПРОСТОРОВА ДОСТУПНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБ ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Вишневська О.А.
КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК ЯК ПОХІДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ
Гавриленко Т.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Марченко В.М., Галай Д.С.
СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Загорудько В.Л., Давиденко О.Р., Смаль О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Захарченко Ю.І., Занора В.О.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: УЗАГАЛЬНЕННЯ РІЗНОВИДІВ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Карімов Г.І., Звонарьова К.А.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Якубенко Ю.Л., Золотарьова Л.В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Караїм М.М., Новик І.В.
ДІАГНОСТИКА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Садовник О.В., Коротченко Е.І.
ПРОГНОЗУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Семенов В.Ф., Нєчева Н.В., Кудіна Ю.В.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Леміш К.М., Токаренко О.І., Черемісіна Т.В.
АНТИКРИЗОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Васільєва Л.М., Литовченко Д.О.
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Коваленко Н.М., Маркова С.В., Авєріна Т.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ: ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПОДАЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ
Мохонько Г.А., Бузель Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ніконова М.І.
УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ УЧАСНИКІВ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ КРИЗИ
Олефіренко О.М.
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ОБ ’ЄКТИВНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Павлова С.І., Шпакевич А.М.
АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Поплавська О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Пристемський О.С., Мовчан А.I.
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тарасенко С.І., Демченко М.Є.
ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ У НАЛАГОДЖЕННІ ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ ТА БІЗНЕСУ
Кавтиш О.П., Трохименко М.Ю.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
Якубенко Ю.Л., Стрижак Я.І.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Палига Є.М., Базилюк В.Б.
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ ПІД ВПЛИВОМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН
Лобата О.В.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Ужва А.М.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Біль М.М.
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У ВИМІРІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Дідківська О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРА
Зайцева І.С., Супрун О.Ю., Коцюба О.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ У ПІДПРИЄМСТВАХ СЕРЕДНЬОГО І ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Азізова К.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
Александрова Г.М., Науменко О.Д.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Воронкова О.М., Вінокуров Я.O.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ, ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Гаврилко Т.О., Гавриленко А.В.
ФОНДОВІ БІРЖІ УКРАЇНИ: СТАН ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Геєнко М.М., Мікуліна М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «DIAMOND FMS» ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Сторонянська І.З., Гринчишин І.М., Прокопюк Александер
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ
Діброва О.Л.
ВБУДОВАНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Кілієвич Н.В.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
Коніна М.О., Янковський В.А.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Корват О.В., Плахотя А.А.
УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Самошкіна І.Д.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Братчук Л.М.
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Ковбаса Т.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Гудзенко Н.М., Мазур Ю.В.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Пашкевич М.С.
КОНЦЕПЦІЯ «REALITY-УРОК» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Рудь Т.А., Маркус О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Соболева І.В., Чепак А.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ВІДПОВІДНИХ УТРИМАНЬ ТА НАРАХУВАНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Томчук О.Ф., Фабіянська В.Ю., Довгополюк Г.О.
ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Харченко М.О.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
Шкромида Н.Я.
ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ: ВИМОГА ЧАСУ ТА ТИМЧАСОВІ ТРУДНОЩІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Беккауер А.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Орловська Ю.В., Яковишина Т.Ф., Орловський Є.С.
ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ