"СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" № 6 (17) 2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Боднарчук Т.Л., Свідер О.П.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЯРМАРКОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД
Кузьмук С.Г.
ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ УКРАЇНСЬКИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ: ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ
Тарановська Ю.М., Янчук Т.В.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бєлікова М.В., Прусс В.Л.
СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Горб К.М., Волок В.В., Небаба Н.О.
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ: ЕВОЛЮЦІЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Колобердянко І.І., Баклаженко Ю.В.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ПРОГРАМАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Краснодєд Т.Л., Бакіна Т.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТОВАРНА СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ
Ляхов В.А., Гришкін В.О.
АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Матвієць О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Тучак Т.В., Могильська М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бреус С.В.
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Гальків Л.І., Виклюк М.І., Гуняк А.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ, ФІНАНСОВІ ТА МІГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Лаврук В.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ЯК ОБ'ЄКТИВНА ПЕРЕДУМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Орленко О.В.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КУРОРТІВ ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ
Піжук О.І.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Ставська Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Філіпова Н.В., Сич Д.Є.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Харчук Т.В., Мельник В.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Черничко С.Ф., Попадин А.В., Чаварга М.М.
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Sheiko I.А., Storozhenko O.V.
INDUSTRY 4.0: THE EXPERIENCE OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AND CHALLENGES FOR UKRAINE


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Антошкін В.К.
МОДЕЛЮВАННЯ Й ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХНІХ ЗНАЧЕНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
Божко Ю.О. 
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ІЗ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ
Бреус С.В., Сомов М.О.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Буторіна В.Б.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ
Ватченко О.Б., Шаранов Р.С.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Ведерніков М.Д., Станіславов Д.М.
ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Вовк О.М.
УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ НАРОЩУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
Волянська-Савчук Л.В., Красовський В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Горобченко О.А., Русов А.О.
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВЩИНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
Hulias Ya.Yu., Sukhobrus L.S.
RISK MANAGEMENT – A MODERN SYSTEM OF EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AT ENTERPRISES
Данілова І.С., Букрєєв В.Ю., Оношко О.С.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Данько Т.І., Яворська Н.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Дорофєєв О.В., Колісник К.А., Йорик М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Євтушенко В.А., Кудінова М.М., Бахмет О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ ПОСЛУГ
Загорельська Т.Ю., Ступнікер Г.Л., Крутиков К.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Загорельська Т.Ю., Свічкар Н.М., Баранов А.І., Полонська В.В.
ВПЛИВ ЗМІНИ АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКОВАНОГО ПРИБУТКУ НА ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Зінченко О.А., Нестєров А.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Ковтун Е.О., Романчук Р.А., Савчук В.В.
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
Колесник Є.Г., Солодкий В.С.
РЕЙДЕРСТВО ЯК СУЧАСНА ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Краснокутська Н.С., Фощій П.М.
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
Лавриненко Е.Т., Невмержицька С.М.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Левченко Я.С., Шершенюк О.М.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Левченко Я.С., Шершенюк О.М.
ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Линник О.І., Рета М.В.
УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Літинська В.А., Залуський В.І.
КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Мазур А.О., Кириченко С.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Мацко Н.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мерінова С.В., Половенко Л.П.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Моргулець О.Б., Шевченко О.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Мороз О.В., Даценко І.В.
ОГЛЯД РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Нездоймінов С.Г., Бедрадіна Г.К., Самойленко Д.М.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Олефіренко О.М., Шевлюга О.Г.
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ У СИСТЕМІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пакуліна А.А., Камардін А.С., Пакуліна Г.С.
СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ І ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Пакуліна А.А., Шевченко Д.О., Пакуліна Г.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Панасюк Т.С., Скрипник Н.Є.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ
Письменна О.О., Сомова Л.І., Приходько Є.Є.
АЛЬТЕРНАТИВИ ТА КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ
Савіна С.С., Гиренко Ю.В.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Савченко Т.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Семенцова О.В., Озарчук О.С., Ващенко А.М.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ЗАЛІЗНИЦЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ
Сливінська О.Б.
ЯКІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Соболєва Г.Г.
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Соломянюк Н.М., Рябко О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Судакова О.І., Щеглова О.Ю., Бухінник О.А., Писаревський О.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Сухоставець А.І.
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Тарасова Г.О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тимошик М.М.
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Трач Р.В.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ В БУДІВНИЦТВІ
Турчіна С.Г., Лазнєва К.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ
Устік Т.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВПЛИВУ СТАНУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Фальченко О.О., Юр’єва І.А., Побережна Н.М.
НАПРЯМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Федотова Т.А., Цуріков К.С.
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Фонарьова Т.А., Квасова Л.С.
ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ У ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Харун О.А.
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Харченко Т.О., Зеленська Я.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДІЮЧИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Чернобай Л.І., Маліброда С.Б., Ясінська Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮВАННЯ ВИТРАТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Шикіна О.В., Козловський Р.С.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Якименко-Терещенко Н.В.
ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
Яровий І.М., Гальмакова Н.Б., Михайлова О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ


РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Громоздова Л.В., Громоздов В.В., Мартинюк О.І.
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ДОХОДИ ГРОМАД ТА НАСЕЛЕННЯ
Пуртов В.Ф., Станіславська І.Б.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Стадницька Ю.Ю.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЧИННИКА «НАЯВНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ПРИРОДНОГО РЕСУРСУ» ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ БАЗИ МОЖЛИВОГО МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ
Сушарник Я.А.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СВИНИНИ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бурляй А.П., Лемещенко Н.М.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Завадяк Р.І., Леміш В.О., Тизеш П.П.
КОНКУРЕНТНА ПРАЦЯ ТА КУЛЬТУРА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЇХ КОНВЕРГЕНЦІЯ ТА ОБСТРУКЦІЇ
Заюков І.В.
ВПЛИВ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я І САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Качмар О.В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ МОЛОДІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О.
ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ: ЗА ЩО МИ ПЛАТИМО
Ляшенко Е.Ш., Маргарян М. Л., Протопопова Н.А.
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ
Нестеренко О.В.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Ольшевський Владзімеж
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КАТЕГОРІЇ «ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ
Ротко А.О., Барбуль Є.С., Маргарян М.Л.
РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Галіцейська Ю.М., Балянт Г.Р.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БАНКІВ: ФОРМУВАННЯ Й ЗНАЧЕННЯ У РОБОТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Гладинець Н.Ю., Копча С.І., Ряшко Н.В.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Дідур С.В., Крот Л.М.
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Кміть В.М., Грабельський Б.Б.
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Кміть В.М., Майдан Ю.А.
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ В УКРАЇНІ
Конєва І.І., Бублик Т.І.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Лебедка В.С., Кисільова І.Ю.
АНАЛІЗ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Павлюк В.В., Олійник В.О.
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО РОЛЬ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
Петричко М.М., Ковач А.В.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Петричко М.М., Сметана В.С., Ривтій Н.І.
БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Сівкова К.О.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В БАНКАХ
Сідельникова Л.П.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИТОКИ СУСПІЛЬНОЇ ПРИРОДИ ПОДАТКІВ
Скрипник Ю.В., Рибалка В.В.
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Стефанів І.Ф.
НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАСТОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Хома І.Б., Хоркава Н.Б.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Хромушина Л.А., Чернець І.Л.
АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Черкашина К.Ф., Соловйова Ю.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМІВ ТАРГЕТУВАННЯ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 
Бабенко Л.В., Крилова А.П.
ПРОЦЕС ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У РАЗІ ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Бездушна Ю.С., Микульський В.С.
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Боднар О.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ НЕСТАНДАРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОГОВОРІВ ЇЇ ПОСТАВКИ
Гершман Ю.В.
ЗЕМЛЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Грабчук І.Л., Прохоренкова К.В.
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Герасимова В.А.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОГО ПОСТА-АУДИТУ В УКРАЇНІ
Зінченко О.В., Зайцев А.Є.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Зінченко О.В., Кептя В.В.
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ РОЛЬ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Зінченко О.В., Коров’яковська Л.М.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Кравченко О.В., Заточна Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Макарова Г.С., Рандіна Ю.А.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА П(С)БО, ПКУ ТА МСБО ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
Малахов В.А., Дeнисюк O.O.
ПPОБЛЕМИ ТA МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КAПІТAЛУ СПІВPОБІТНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТAНОВИ
Малахов В.А., Мосьпан О.Д., Стороженко А.Ю.
ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Малахова А.В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Морозова Є.П., Лучкіна Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Онищенко О.В., Костогриз А.В.
ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Онищенко О.В., Ткаченко І.В., Уфумов В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Падій І.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ РЕЗЕРВІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Поздняков Ю.В., Лапішко М.Л.
ВПЛИВ ВИДІВ ЗНОСУ ТОВАРНОГО ЗНАКУ НА ЗМІНУ ЙОГО ВАРТОСТІ В ЧАСІ
Рета М.В., Линник О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕС
Саченко С.І., Черешнюк О.М.
Саченко С.І., Черешнюк О.М.
Сьомченко В.В., Момот І.Д.
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Тесак О.В.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Циган Р.М., Бабіченко В.В., Синято А.О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ НАСЛІДКИ
Черкашина Т.В., Черкашин А.Д.
ОБЛІК ЗАПАСІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Чернелевський Л.М., Чава К.Р.
РОЗРОБЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Шевченко Л.Я.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ


СТАТИСТИКА
Гвоздь М.Я., Мороз Ю.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Кузьмінська Н.Л., Місяйло О.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Пономаренко І.В., Унтура А.В.
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ГРУПУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ


МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Горбачук В.М., Кирилюк В.С., Неботов П.Г.
ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ПОЛТАВЩИНИ У 2017–2018 РР.
Левицький С.І., Гнєушев О.М., Махлинець В.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТУ ВАРТОСТІ ЖИТТЯ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Лещенко Е.В.
СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Параниця Н.В., Пастух Д.Л.
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Пернарівський О.В., Пернарівська О.О.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Гальцова О.Л.
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ